Ryzyko w przedsiębiorstwie i jego odmiany

Ryzyko w przedsiębiorstwie i jego odmiany

18 marca 2016 Wyłącz przez Piotr

W zarządzaniu ryzyko odgrywa dużą rolę. Istnieje wiele metod przeciwdziałaniu mu, ale uzależnione są one od rodzaju ryzyka. Kryterium podziału może być efekt, rozwiązania, czas, otoczenie  i postęp oraz możliwe skutki danego zagrożenia.  

Ryzyko specyficzne  jest ściśle związane z obszarem działania danego podmiotu. Jest lub może być pod jego kontrolą. Głównymi źródłami ryzyka specyficznego są: zarządzanie firmą, dostępność surowców, czy płynność finansowa.

Ryzyko rynkowe, inaczej systemowe to wynik działania sił zewnętrznych. Sam podmiot nie może mieć na nie wpływu. Jego zasadniczymi źródłami  są: zmiany stopy procentowej, inflacji, przepisów podatkowych, czy sytuacji społeczno- ekonomicznej. W dużej mierze związane jest z siłami przyrody oraz uwarunkowaniami ekonomicznymi, a jego przykładem mogą być warunki pogodowe czy inflacja. Podmiot, który jest w zasięgu tego rodzaju ryzyka nie może go wyeliminować.

business-7(sxc.hu)

business-7(sxc.hu)

Jeżeli bierzemy za kryterium czas wyróżniamy ryzyko operacyjne, czyli krótkoterminowe oraz długoterminowe, ryzyko strategiczne.

W związku z otoczeniem postępem ryzyka wyodrębniamy statyczne, czyli takie, na które nie wpływa postęp technologiczny. Może ono wynikać  z nieprzewidywalności natury. Dobrym przykładem będzie np.: tornado niszczące fabrykę. Jeśli natomiast ryzyko jest dyktowane zmianami i stałym rozwojem cywilizacji w której istnieje dany podmiot to jest ono dynamiczne.

Stopień mierzenia skutków takiego ryzyka pozwala na wyróżnienie ryzyka finansowego – cechującego się  możliwością bezpośredniego określenia jego wpływu na wynik finansowy. Zatem jest ono w pełni mierzalne. Z kolei ryzyko pozafinansowe to takie przy którym nie jesteśmy w stanie określić w jakim stopniu wpłynie ono na wynik finansowy.

W zależności od rodzaju ryzyka stosuje się najbardziej odpowiednie metody redukowania go, tymi procesami zajmuje się bardzo szeroka dziedzina zarządzania, a mianowicie zarządzanie ryzykiem.

Warto zajrzeć również na: