Rodzaje szkoleń BHP

Rodzaje szkoleń BHP

17 lipca 2020 1 przez Daniel

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego szkolenia w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy, oraz do prowadzenia szkoleń okresowych w tym zakresie. Sam pracownik ma obowiązek znać przepisy, brać udział w szkoleniach i przestrzegać zasad BHP.

Rodzaje Szkoleń

Szkolenia BHP Chrzanów dzieli się na szkolenie wstępne i okresowe. Natomiast szkolenie wstępne dzieli się na instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny ma na celu zaznajomienie pracowników z podstawowymi zasadami i normami bezpieczeństwa w danym zakładzie pracy. Do tego zalicza się również zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadza się go dla nowych pracowników, praktykantów oraz uczniów szkół zawodowych, którzy w zakładzie uczą się zawodu. Osoba, która przeprowadza ninejsze szkolenie, to pracownik służby BHP lub pracownik odpowiednio przeszkolony do zrealizowania instruktażu.

Instruktaż stanowiskowy

Jego zakres obejmuje zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy występującymi na jego stanowisku pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą. Również obejmuje czynniki powodujące zagrożenia, sposoby ochrony przed nimi oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli jest do tego przeszkolony i posiada odpowiednie kwalifkacje. Przeznaczony jest dla pracowników, którzy zostali lub zostaną zatrudnieni na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia. Po szkoleniu, aby pracownik został dopuszczony do pracy na następującym stanowisku, musi pozytywnie zdać sprawdzian wiedzy i umiejętności.

Szkolenie okresowe

Szkolenia okresowe są przeprowadzane w celu aktualizacji wiedzy z zakresu BHP. Takie szkolenia przeprowadzane są dla większości pracowników przynajmniej raz na 5 lat, z pewnymi wyjątkami. Pracownicy na stanowiskach robotniczych powinni przejść takie szkolenie przynajmniej raz na 3 lata. Jeżeli jednak na ich stanowisku istnieje ryzyko wystąpienia znacznych zagrożeń, szkolenie okresowe powinni przejść minimum raz na rok. Pracownicy aministracyjno-biurowi przechodzą takie szkolenia przynajmniej raz na 6 lat. Każde szkolenie okresowe kończy się stosownym egzaminem, a uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie o zakończeniu szkolenia.

Kary za brak szkoleń

Każdy pracownik ma prawo do wykonywnia pracy w warunkach, które nie będą stanowiły zagrożenia dla jego życia i zdrowia. Ignorowanie przepisów z zakresu BHP, w tym obowiązku zapewnienia pracownikowi odpowiedniego szkolenia, stanowi więc naruszenie podstawowych praw pracowniczych. Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawa może zostać ukarany grzywną od 1000 do 30000zł. Oprócz kar finansowych, pracodawca czy osoba kierująca pracownikami możę nawet zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Jeżeli niedopatrzenie w tej kwestii spowoduje narażenie pracowników na utratę życia lub zdrowia, pracodawcy grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Warto zajrzeć również na: