Kim jest geodeta?

Kim jest geodeta?

8 czerwca 2020 Wyłącz przez Daniel

Geodeta to specjalista w zakresie pomiarów nieruchomości gruntowych oraz sporządzania map i planów geodezyjnych. Zajmuje się on pomiarami działek i gruntów wszelkiego rodzaju budowli, w tym planowaniem budowy dróg i autostrad. Wykonuje też mapy do projektów, sporządzają niezbędną dokumentacje, urządza tereny polne lub leśne. Geodeta zajmuje się również wyceną wartości nieruchomości na podstawie sporządzonej przez nich dokumentacji.

Jakie cechy powinien posiadać dobry geodeta?

Geodeta powinien być odpowiedzialny, dokładny, skupiony oraz dbać o szczegóły. Musi być dobry z matematyki,posiadać wyobraźnie przestrzenną i być cierpliwy.

Co może zaoferować?

Geodeta Wrocław oferuje usługi takie jak tworzenie map analogowych i numerycznych do celów projektowych, Geodezyjna obsługa inwestycji czyli: bieżąca obsługa geodezyjna, wytyczenia budynków i budowli, wytyczenia sieci uzbrojenia terenu oraz pomiary powykonawcze, podziały nieruchomości, pomiary inwentaryzacyjne budynków czyli: dokładne plany pomieszczeń z grubościami ścian, plany elewacji budynków, pomiary powierzchni lokali, przekroje budynków, pomiary objętości nasypów i wykopów, sprawdzanie pionowości obiektów wysmukłych, pomiary powierzchni, pomiary wysokości obiektów niedostępnych

Warto zajrzeć również na: